Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel w Firmie Zaawansowany

Szkolenie Excel w Firmie Zaawansowany

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr i użycia formantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z trickami w zakresie tabel przestawnych, Solvera oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel w Firmie Zaawansowany

Program Szkolenia

Zaawansowane obliczenia

Użycie funkcji tekstowych do operacji na tekstach i liczbach (wyszukiwanie tekstów, wybieranie części tekstów, funkcje DŁ, PODSTAW, TEKST). Złożone wyszukiwanie wartości w obszarach, funkcja PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ, INDEKS, wyszukiwanie po fragmentach tekstu za pomocą WYSZUKAJ.PIONOWO. Dynamiczna konstrukcja adresów za pomocą funkcji ADRES i PRZESUNIĘCIE, użycie funkcji ADR.POŚR. Użycie funkcji KOMÓRKA i HIPERŁĄCZE do budowy łącz dynamicznych. Złożone funkcje daty: CZĘŚĆ.ROKU, DATA.WARTOŚĆ, CZAS.WARTOŚĆ, DNI.360, NR.SER.DATY. Praktyczne wykorzystanie funkcji warunkowych: LUB, ORAZ funkcja POZYCJA.NAJW. Iteracje, ich wykorzystanie do użycia adresu własnej komórki w formule, rozwiązywanie odwołań cyklicznych.

Formuły tablicowe i odwołania strukturalne

Wstawianie formuł tablicowych (CTRL+SHIFT+ENTER), logika działania formuł tablicowych, do jakich zastosowań nadają się formuły tablicowe. Konstruowanie formuł tablicowych bazujących na obszarach, zwracających wynik do jednej komórki. "Usprawnianie" istniejących funkcji arkuszowych za pomocą formuł tablicowych (np. pomijanie komórek pustych, zawierających błędy lub zerowych przy obliczeniach). Korzystanie ze stałych tablicowych (wielokrotnych) w nazwach. Funkcjonalność tabel - automatyczne formatowanie, autouzupełnianie formuł, automatyczne rozszerzanie tabeli przy dodawaniu wierszy lub kolumn. Odwołania strukturalne w tabelach.

Dane zewnętrzne, Power Query

Użycie zapytań do pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (inne pliki Excela, pliki tekstowe). Kolumny obliczeniowe, filtrowanie danych, zaokrąglanie wartości. Łączenie zapytań w celu otrzymania jednego źródła danych (do tabel przestawnych). Operacje na danych w modelu: dzielenie, łączenie kolumn, zamiana wartości na inne, usuwanie zbędnych danych (wierszy lub kolumn). Kopiowanie zapytań za pomocą polecenia Kopiuj Wklej, zmiana źródła zapytania (krok "źródło"). Pobieranie danych z wielu plików zawartych w folderze, filtrowanie plików wg typu. Odświeżanie zapytania po dodaniu nowych plików do folderu. Konwersja danych (np. kalkulacja ostatniego dnia miesiąca).

Makra, Visual Basic

Nagrywanie makr automatyzujących często wykonywane czynności na danych (np. konwersja formatów, kopiowanie danych do innej postaci, automatyczne dopisywanie danych do końca tabeli). Nagrywanie makr względnych i bezwzględnych, poprawianie nagranego kodu, łączenie makr ze sobą. Uruchamianie makr za pomocą skrótów, przycisków na arkuszu oraz ikon na pasku Szybki dostęp. Dodatki, jako metoda na stały dostęp do zarejestrowanych makr. Formanty (kontrolki) formularza: listy rozwijalne, przyciski opcji, pola wyboru, pokrętła, paski przewijania, przyciski polecenia. Podstawy pracy z edytorem Visual Basic, podstawowe zasady edycji kodu, nawigacja pomiędzy modułami. Podstawowe polecenia Visual Basic: If..Endif, procedury, zmienne, Copy, Paste, Offset, Call. Najważniejsze obiekty używane w kodzie: Range, ActiveCell, Selection, Worksheet, PivotTable. Kasowanie danych (ClearContents), dostęp do wartości w komórkach (Value), komunikaty na ekranie (MsgBox). Odczyt nazwy zalogowanego użytkownika za pomocą kodu.

Solver, Poprawność danych

Blokowanie wpisów do komórek za pomocą opcji Poprawność danych - akceptowanie tylko określonych dat, liczb lub tekstów. Użycie funkcji w opcji Poprawność danych - niestandardowe kryteria sprawdzania poprawności (np. blokada wpisów przy przekroczeniu stanu magazynowego produktu). Rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych za pomocą dodatku Solver, budowa modelu (komórki zmieniane, komórka celu oraz komórki ograniczające), opcje. Makro automatyzujące uruchamianie Solvera, automatyczne uruchamianie przeliczeń.

Power Pivot i Power View

Power Pivot - rozszerzenie możliwości tabel przestawnych za pomocą modelu danych. Tworzenie kolumn obliczeniowych za pomocą funkcji DAX (YEAR, MONTH, WEEKNUM, RIGHT, IF). Użycie miar (obliczenia w tabelach przestawnych), użycie funkcji DISTINCTCOUNT, CALCULATE, tworzenie i edycja miar. Tworzenie pulpitów menedżerskich na podstawie modelu danych za pomocą Power View. Obiekty na pulpicie: tabela, wykresy kolumnowe i kołowe, formatowanie graficzne obiektów. Filtrowanie danych w obiektach pulpitu (filtry, wykresy, tabele), schodzenie do szczegółów. Obiekt Mapa na pulpicie, wizualizacje geograficzne.

Różne tricki

Przydatne formaty niestandardowe: zaokrąglanie do tysięcy, jednostki niestandardowe (km, dni tygodnia). Złożone wykresy: nazwy dynamiczne w wykresach, grupowanie wykresów, niestandardowe typy wykresów: wykres Gantta, dynamiczne łączenie wykresów, łączenie wykresów z formantami (paskami przewijania), wykresy bąbelkowe. Menedżer nazw - główne okno zarządzające nazwami. Wstawianie nazw za pomocą menedżera oraz przy użyciu pola nazwy na arkuszu. Korygowanie nazw oraz ich usuwanie. Nazwy dynamiczne, tworzone za pomocą funkcji PRZESUNIĘCIE odnoszące się do zmiennych obszarów. Ich użycie do list rozwijalnych.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel w Firmie Zaawansowany

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Zapisz się

Najbliższe Terminy

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl