Logo szkoleń Microsoft Access + Język SQL Microsoft Access + Język SQL Access Zaawansowany

Szkolenie Access Zaawansowany

W trakcie szkolenia uczymy języka Visual Basic w Microsoft Access oraz jego użycia przede wszystkim do operacji na bazach danych (standard DAO). Uczestnicy zapoznają się także z tworzeniem złożonych formularzy i raportów, projektowania i dystrybucji samodzielnych aplikacji a także praktycznych metod dostępu do innych programów (Outlook, Word).

Zakres szkolenia

Program szkolenia Access Zaawansowany

Program Szkolenia

Język Visual Basic

Moduły, procedury, funkcje języka Visual Basic. Moduły formularzowe. Programowanie zdarzeniowe. Edytor Visual Basic, podstawowe elementy edytora, opcje, przeglądarka obiektów. Typy danych w języku Visual Basic (wszystkie typy liczbowe, logiczne, tekstowe), zasady użycia właściwego typu danych, zmienne złożone (Type), zmienne tablicowe. Instrukcja warunkowa If, instrukcja wielokrotnego wyboru Select Case. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For oraz pętli Do. Warunki logiczne w pętli Do. Użycie pętli For Each do iteracji po obiektach takich jak: komórki, arkusze, elementy tabel przestawnych). Przydatne funkcje wbudowane języka Visual Basic: funkcje tekstowe, konwersji, sprawdzające (CDbl, CDate, Left, Mid, Replace, Instr, DatePart, DateDiff).

Dostęp do danych za pomocą VBA

DAO - podstawowa biblioteka programistyczna umożliwiająca dostęp do baz danych Accessa, podstawowe obiekty DAO: Database, Recordset, Field. Metody obiektu DAO Recordset umożliwiające operacje na rekordach: Move, Find, Delete, Edit, AddNew. Wykonywanie kodu SQL (kwerend wybierających i funkcjonalnych) w kodzie Visual Basic za pomocą biblioteki DAO. Przegląd podstawowych instrukcji SQL. Wykorzystywanie funkcji agregujących domeny (np. DLookup, DSum, DMax) w kodzie VBA.

Zaawansowane formularze

Złożone formularze, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi), przekazywanie informacji pomiędzy formantami. Formularze dynamiczne, zmiana wartości formantów w trakcie używania formularza. Ustawianie wartości domyślnych formantów. Formularze typu pole dialogowe. Zdarzenia na obiektach formularza, procedury zdarzeniowe w języku VBA, typowe zastosowanie najważniejszych zdarzeń związanych z formularzem. Odświeżanie formularza. Użycie wyrażeń oraz instrukcji SQL w formularzach oraz formantach. Zaawansowane techniki formatowania formularzy. Formularze ukryte, chowanie formularza po jego otwarciu.

Zaawansowane raporty

Tworzenie raportów z podraportami, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Wykresy oraz inne elementy graficzne na raportach, pobieranie danych do wykresu z kwerendy. Pola obliczeniowe: suma całkowita, sklejanie wartości tekstowych, obliczanie procentów. Obliczanie informacji na raporcie - numer strony, suma bieżąca, odwoływanie się do tabel (funkcje agregujące) oraz do formularzy z poziomu raportu. Zagadnienia zaawansowane: niestandardowa numeracja na raporcie, użycie złożonych wyrażeń, złożone opcje formatowania, omijanie wartości pustych, pobieranie danych z tabel i formantów za pomocą funkcji agregujących domeny. Projektowanie raportów z użyciem zeskanowanych obiektów graficznych jako tła z danymi.

Dystrybucja aplikacji

Tworzenie formularza startowego, ukrywanie obiektów, makro Autoexec. Rozdzielanie aplikacji na dane (back-end) oraz pozostałe obiekty (front-end). Użycie bazy danych SQL Server do przechowywania danych aplikacji. Tworzenie kompletnego instalatora aplikacji za pomocą opcji Utwórz pakiet rozwiązania. Użycie środowiska Access Runtime, automatyczna instalacja Access Runtime. Bazy danych sieci Web - sposób na udostępnianie aplikacji za pomocą SharePoint Access Services. Jak udostępniać aplikację, aby poprawnie działała na różnych wersjach systemu Microsoft Office.

Dostęp do innych aplikacji

Obiekty programu Microsoft Word: Application, Document, Selection, Bookmark. Typowe zastosowanie programu Word - tworzenie i otwieranie dokumentów z poziomu Accessa, przekazywanie danych zawartych na arkuszu, automatyczne generowanie wydruków lub gotowych dokumentów na dysku, generowanie plików PDF. Obiekty programu Microsoft Outlook: Application, MailItem, Recipient, Attachment. Typowe zastosowanie programu Microsoft Outlook: tworzenie i wysyłanie i-maili z załącznikami, korzystanie z książki adresowej, formatowanie wiadomości. Obiekt DoCmd - dostęp do poleceń makr z poziomu języka VBA, obiekt Applicaton, praktyczne właściwości i metody: Quit, CurrentDb, CurrentUser, FileDialog, SysCmd. Operacje na plikach i folderach z użyciem instrukcji VBA: Dir, FileCopy, ChDir, MkDir, Kill.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Access Zaawansowany

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Zapisz się

Najbliższe Terminy

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl