Logo szkoleń Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Power BI

Szkolenie Microsoft Power BI

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco wykorzystanie programu Power BI Desktop a także serwisu Power BI do tworzenia interaktywnych zaawansowanych raportów. Omawiamy wizualizacje za pomocą tabel, tabel przestawnych (macierzy) a także ogromnej ilości obiektów wizualnych (wykresy liniowe, kolumnowe, schodkowe, bąbelkowe, wstęgowe, ,mapy i wiele, wiele innych). Pokazujemy jak zaimportować dane do raportu (Excel, pliki tekstowe, bazy danych), jak je przekonwertować i wyczyścić. Przekazujemy także wiedzę na temat użycia złożonych funkcji DAX, a także publikowania raportów w różnych formatach.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft Power BI

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
7 Grudnia - 8 Grudnia 2023 Warszawa 990 zł Zapisz się
14 Grudnia - 15 Grudnia 2023 Sopot 990 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawy tworzenia raportów

Nawigacja w programie Microsoft Power BI Desktop, elementy programu: raport, dane, model. Strony raportu. Tworzenie pliku Power BI Desktop, pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych za pomocą Power Query. Wizualizacja danych na tabelach - obiekt Tabela. Zaznaczanie, filtrowanie, sortowanie elementów tabeli. Formatowanie obiektów na stronie - obramowania, czcionki, tło, tytuły. Formatowanie warunkowe danych w tabeli (kolory czcionek oraz paski danych). Obiekt Fragmentator, jego użycie do filtrowania innych obiektów (np. tabeli). Fragmentator na polu daty (oś czasu). Interakcje pomiędzy obiektami, wyłączanie interakcji, typy interakcji (wyróżnianie, filtrowanie). Obiekt Macierz (tabela przestawna), konfigurowanie i nawigacja na macierzy. Rozwijanie zawartości (wiele pól na wierszach). Praca z datami w obiektach - hierarchia dat.

Wizualizacja danych na wykresach

Wykres kolumnowy, formatowanie, dodawanie oraz formatowanie linii średniej na wykresie. Inne typ wykresu kolumnowego - kolumnowy skumulowany, słupkowy, kolumnowo-liniowy. Użycie wykresu kolumnowego do prezentacji danych procentowych, formatowanie etykiet danych. Wykres liniowy oraz warstwowy, ich użycie do wizualizacji zmian w czasie. Wykres typu mapa drzewa, jego użycie do wizualizacji danych 2-poziomowych. Obiekt Mapa i Kartogram (wizualizacja geograficzna), wyodrębnianie danych geograficznych z danych adresowych, użycie długości i szerokości geograficznych. Nowoczesne typy wykresów: Lejek (hierarchia wartości), Wykres kaskadowy (narastanie wartości), Prędkościomierz (wizualizacja przekroczenia progu). Użycie Wykresu bąbelkowego do analiz zależności od dwóch czynników. Wykres wstążkowy - wizualizacja wielkości z jednoczesnym sortowaniem. Formatowanie graficzne obiektów na raporcie - czcionki, obramowania, kolory tła, kolory elementów wykresu.

Pobieranie danych zewnętrznych

Dodawanie tabel ze źródeł zewnętrznych: pliki tekstowe, pliki Excela, bazy danych (Access) do modelu danych. Tworzenie relacji pomiędzy tabelami w modelu danych, automatyczne wykrywanie relacji. Użycie zapytań Power Query do pobierania danych zewnętrznych. Podstawy pracy z programem Power Query, umieszczanie wyników zapytania w modelu danych. Łączenie zapytań w celu otrzymania jednego źródła danych. Scalanie zapytań w celu otrzymania jednej tabeli z kilku tabel. Kolumny obliczeniowe, obliczanie danych na podstawie istniejących kolumn. Zapytanie na podstawie wielu plików (csv, xlsx) zawartych w folderze. Filtrowanie plików z folderu do użycia w zapytaniu, nieuwzględnianie otwartych plików (~). Operacje na datach: wyodrębnianie składowych (rok, miesiąc), konstrukcja daty, obliczanie dnia tygodnia, tygodnia kalendarzowego, ostatniego dnia danego miesiąca. Wypełnianie brakujących wartości, transpozycja danych źródłowych. Pobieranie danych z plików PDF i stron internetowych.

Zaawansowane techniki

Tworzenie kolumn obliczeniowych w tabelach. Określanie typu danych kolumny obliczeniowej. Formatowanie kolumn w modelu danych (waluta, procent, liczba, tekst), użycie formatu na raportach. Użycie jednego fragmentatora na wielu stronach (Fragmentatory synchronizacji). Wybór funkcji agregacji na obiektach tabelarycznych i wykresach (suma, średnia, mediana, licznik, licznik unikalny). Zaawansowane filtrowanie: filtry na całym raporcie, na stronie i w konkretnym obiekcie wizualnym. Użycie parametrów na raporcie, użycie parametrów w zapytaniach Power Query (dynamiczne zapytania) oraz w filtrach. Parametry oparte o zapytania oraz o listy rozwijalne. Dynamiczne tytuły obiektów na raportach oparte o dane z tabel modelu.

Podstawy użycia DAX

Dwie postaci obliczeń za pomocą funkcji DAX - kolumny obliczeniowe (na tabelach) oraz miary (na modelu). Określanie typu danych kolumny obliczeniowej lub miary. Podstawowe funkcje tekstowe (wycinanie, łączenie, wyszukiwanie, zastępowanie tekstów): LEFT, RIGHT, MID, SEARCH, LEN, SUBSTITUTE. Funkcja dzielenia wartości DIVIDE (nie zwracająca błędów przy dzieleniu przez 0). Zliczanie unikalnych wartości funkcją DISTINCTCOUNT. Obliczenia na innych tabelach - funkcja RELATED oraz RELATEDTABLE. Funkcje operujące na datach (dzielenie daty na części, tworzenie daty, obliczanie dnia tygodnia oraz tygodnia kalendarzowego): DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKNUM, WEEKDDAY. Podstawowe funkcje agregujące: SUM, AVERAGE, MEDIAN.

Złożone wyrażenia DAX

Podstawowe pojęcia obliczeń DAX: kontekst filtra i kontekst wiersza, iteracje. Użycie funkcji mediany (MEDIAN, MEDIANX) do obliczania wartości środkowej. Wykrywanie czy dane są przefiltrowane za pomocą funkcji ISFILTERED oraz HASONEVALUE, rozpoznawanie za pomocą tej funkcji czy wartość jest w sumie częściowej. CALCULATE - funkcja zastępująca filtry w tabeli przestawnej własnymi filtrami. Użycie funkcji ALL, ALLSELECTED do kontroli filtra. Funkcja warunkowa IF, funkcja zaokrąglająca ROUND, data dzisiejsza TODAY. Wartość pusta BLANK. Funkcje iteracyjne: SUMX, MAXX, COUNTX, MEDIANX. Użycie funkcji FILTER w innych funkcjach zamiast tabel. Cofanie się do poprzedniego poziomu iteracji za pomocą funkcji EARLIER. Użycie zmiennych (VAR, RETURN) do przechowywania wartości w obliczeniach iteracyjnych. Funkcja formatująca FORMAT. Odczytywanie loginu użytkownika funkcją USERNAME, filtrowanie tabeli przestawnej wg loginu (pokazywanie różnych wartości dla różnych osób).

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft Power BI

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl