Logo szkoleń Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami

Szkolenie Zarządzanie Projektami

Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty techniczne, marketingowe, informatyczne, zmiany organizacyjne), tworzenia prawidłowego planu projektu, monitorowania realizacji projektu, unikania typowych zagrożeń dla projektu. Wprowadza metodykę zarządzania projektami PMI.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Zarządzanie Projektami

Program Szkolenia

Projekty w firmie

Jak przebiega przedsięwzięcie w firmie, cykl życia oraz krzywa postępu projektu. Warunki powodzenia projektu: definicja celu, oraz wymagań, stworzenie planu projektu, monitorowanie przebiegu, prawidłowe zakończenie. Typowe przyczyny niepowodzenia projektu. Elementy składające się na metodykę zarządzania projektami (krótki przegląd): karta projektu, plan projektu, plan komunikacji, procesy oceny i zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami w trakcie trwania projektu, metody monitorowania postępu projektu. Typowe dokumenty związane z zarządzaniem projektami. Udziałowcy projektu, rola promotora, rola zarządzania udziałowcami projektu.

Rozpoczęcie projektu

Nowe przedsięwzięcie - jak ocenić czy firma powinna się zaangażować? Karta projektu, dokładność karty projektu w zależności od typu i wielkości projektu. Podstawy oceny finansowej projektów inwestycyjnych, stosowanie wskaźników IRR, NPV, metoda korzyści nieodniesionych. Jak prawidłowo oceniać realność celów projektu, prawidłowa definicja celu projektu. Kto powinien tworzyć kartę projektu, rola promotora projektu, kiedy karta projektu nie jest potrzebna.

Definicja zakresu

Opracowanie zakresu projektu w kontekście potrzeby biznesowej, typowe problemy na etapie definicji zakresu projektu. Weryfikacja zakresu, jak sformalizować akceptację zakresu przez udziałowców projektu? Podział projektu na zadania za pomocą metody SPP (Struktura Podziału Prac). Zmiany zakresu w trakcie trwania projektu - szansa czy zagrożenie? Rozpoznanie i rejestracja jawnych oraz ukrytych żądań zmian, zarządzanie zmianami.

Tworzenie harmonogramu

Szacowanie czasu trwania projektu oraz zadań projektu, powody niedokładności w określaniu czasu, metody wspomagające szacowanie. Budowa harmonogramu w widoku Gantta, definiowanie relacji pomiędzy zadaniami. Przedstawianie logiki przebiegu projektu za pomocą diagramu sieciowego. Rola ścieżki krytycznej, jej wyznaczanie oraz interpretacja, zapasy czasowe dostępne na zadaniach. Przydzielanie zasobów (wykonawcy, sprzęt) do zadań projektu, identyfikowanie i usuwanie konfliktów przydziałów. Definiowanie kalendarza projektu, wpływ kalendarzy zasobów na czas trwania projektu, jak zapewnić optymalne wykorzystanie wykonawców i sprzętu. Użycie programów komputerowych do tworzenia harmonogramów: Microsoft Project, OpenProj, Gantt Project.

Budżetowanie i kontrola kosztów

Tworzenie prawidłowego budżetu projektu, budżetowanie wydatków w czasie (cash-flow), Definiowanie struktury budżetu (nakłady inwestycyjne i koszty). Szacowanie kosztów wewnętrznych, w tym pracy własnego personelu. Wpływ amortyzacji na budżet projektu dla długich projektów. Planowanie oraz raportowanie roboczogodzin dla zasobów projektu. Monitorowanie postępu projektu (czasowego i kosztowego) za pomocą wartości wypracowanej (earned value), praktyczne przykłady zastosowań. Wskaźniki wartości wypracowanej (SV, CV, SPI, CPI), prognozowanie końca projektu.

Zarządzanie ryzykiem

Definicja i struktura ryzyka: wartość zagrożenia, wpływ na projekt, prawdopodobieństwo. Etapy zarządzania ryzykiem projektu: identyfikacja, jakościowa analiza ryzyka (macierz zagrożeń), ilościowa analiza ryzyka. Plany zapobiegawcze (minimalizujące) zagrożenia, ocena efektywności działań zapobiegawczych. Plany awaryjne. Uruchamianie planów zapobiegawczych - czynniki wyzwalające działanie, możliwe sposoby reakcji. Monitorowanie i kontrola ryzyka w czasie trwania długiego projektu. Klasyfikacja projektu w kontekście spodziewanych zagrożeń.

Zespół projektowy

Proces tworzenia zespołu projektowego, formularz przydziału, definiowanie odpowiedzialności konkretnych osób za zadania projektu. Zasady prawidłowej współpracy w zespołach projektowych, motywowanie, działanie w strukturze macierzowej. Pierwsze spotkanie zespołu projektowego (kickoff meeting) - jak rozbudzić entuzjazm dla projektu. Dynamika pracy grupy projektowej, jak sprawnie organizować spotkania, zasady efektywnego moderowania spotkań. Metody wspomagające pracę grupową: burza mózgów, mind mapping, analiza Kepner-Tregoe. Efektywna komunikacja w zespole i otoczeniu projektu, tworzenie planu komunikacji. Wykorzystanie sieciowych systemów do pracy grupowej (Lotus Notes, Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server).

Monitorowanie postępu projektu

Jak szybko można wykryć zagrożenia dla projektu (zagrożenia techniczne, czasowe, finansowe)? Graficzne metody wizualizacji przebiegu projektu: wykres Gantta, linie postępu, wskaźniki wartości wypracowanej. Raport postępu projektu, jego zawartość, jak często organizować spotkania oceniające projekt. Ocena wpływu zmian (zakres, zasoby, koszty) na przebieg projektu, jak "panować" nad zmianami. Praktyczna organizacja procesu zarządzania zmianami, formularz akceptacji zmian. Wykorzystanie wykresu Gantta do graficznej wizualizacji postępu projektu. Zamknięcie projektu, tworzenie audytu projektu.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Zarządzanie Projektami

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Zapisz się

Najbliższe Terminy

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl